Algemene voorwaarden
You are in Balance staat ingeschreven bij de KvK onder nummer
65219937
1.Bedrijfsomschrijving
You are in Balance richt zich op coaching/counseling workshops en training binnen het
werkveld van persoonlijke ontwikkeling, transformatie en groei in de meest ruime zin. De
client past deze ontwikkeling en transformatie toe en heeft de coachvraag vastgelegd en in
het voorstel meegenomen.
2.Definities
Opdrachtnemer is You are in Balance
Opdrachtgever is de (rechts)persoon die gebruik maakt van de aangeboden diensten van
You are in Balance
Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en/ of daaruit voorvloeien en
direct verband houden met de opdracht in de ruimste zin van het woord.
Uitgangspunt is dat de coach handelt vanuit integriteit volgens de gedragscode van coaches
en het belang van de client centraal stelt.
Aanbieding: Elk voorstel voor diensten aan particulieren en bedrijven.
Overeenkomst: Elke afspraak die naar aanleiding van een aanbieding tot stand komt tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer over de te verlenen diensten door opdrachtnemer ten
behoeve van de opdrachtgever.
3.Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten
waarbij de opdrachtnemer in het kader van zijn beroep diensten aanbiedt of levert.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze schriftelijk tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn
ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
4.Aanbieding en overeenkomst
Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen, tenzij anders vermeld.
Aanvaarding van de aanbieding na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden
voor de opdrachtnemer.
Elke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand door wederzijds
akkoord. De opdrachtnemer bevestigt afspraken aan opdrachtgever per email, via sms of
whatsapp. Desgewenst maakt de opdrachtnemer een schriftelijk exemplaar die
opdrachtgever voor aanvang van de opdracht getekend retour stuurt of bevestigt per email.

In geval van open inschrijving vindt accordering plaats door ondertekening van het daartoe
bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier. Mondelinge afspraken gelden wanneer
deze via whatsapp zijn bevestigd.
5.Uitvoering van de overeenkomst
Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Opdrachtnemer
heeft met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en
kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
6.Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het
kader van de coaching sessies en trainingen. In geval van beëindiging van een overeenkomst,
om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingsplichten in stand.
Vanuit de geheimhoudingsplicht mag worden afgeweken als er heldere afspraken over zijn
gemaakt, met wederzijds goedvinden.
In het geval van dreigend gevaar, voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer of de
samenleving, heeft opdrachtnemer het recht de geheimhouding te doorbreken en de
daartoe bevoegde instanties in te lichten.
In dat geval dat de wet of een daartoe bevoegde instantie verzoekt om openbaarmaking van
gegevens die onder geheimhouding en vertrouwelijke informatie vallen, en de
opdrachtnemer zich niet kan beroepen op verschoningsrecht, dan is de opdrachtnemer
verplicht aan dit verzoek te voldoen zonder gehouden te kunnen worden tot
schadevergoeding of schadeloosstelling.
Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft de
opdrachtnemer toestemming NAW-gegevens en telefoonnummer te gebruiken voor
vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden en het
emailadres voor communicatie.
7.Intellectueel eigendom
Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals werkboeken, opdrachten, e-books of
opnames zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen
niet zonder vooraf gegeven toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd,
openbaar gemaakt of ter kennis aan derden gebracht. Wanneer hier wel toestemming voor
is gegeven voor opdrachtnemer mogen de stukken worden gedeeld met duidelijke
bronvermelding. Het is in geen geval toegestaan materiaal van opdrachtnemer te verkopen
aan derden.
8.Duur en beëindiging van de overeenkomst
De duur van het coachtraject zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden
beëindigd of worden verlengd.

De overeenkomst eindigt automatisch met onmiddellijke ingang
-aan het einde van een coachtraject
-door ontbinding van de opdrachtgever
-met wederzijds goedvinden
-door faillietverklaring dan wel surseance van betaling van de opdrachtgever
Beëindiging van de overeenkomst staat los van de financiële verplichting die nagekomen
dient te worden.
De door de opdrachtgever getekende overeenkomst blijft van kracht met dien verstande dat
de door opdrachtnemer te leveren diensten binnen een jaar na overeenkomst moeten zijn
afgenomen. Wanneer deze termijn wordt overschreden vindt geen restitutie plaats van niet
afgenomen diensten.

 1. Betalingsvoorwaarden
  Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door
  opdrachtnemer aan te geven valuta waarop is gefactureerd. Na het verstrijken van 14 dagen
  na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. In geval van liquidatie, faillissement of
  surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van de opdrachtnemer
  en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar
  zijn.
  Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is de opdrachtgever in verzuim en
  behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst
  onmiddellijk stop te zetten. Ook is de opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente
  verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien de opdrachtnemer de vordering uit
  handen geeft, is de opdrachtgever ook verschuldigd gerechtelijke en buitengerechtelijke
  kosten te betalen die met deze incasso gemoeid zijn.
  Eventuele bezwaren aangaande de factuur dient de opdrachtgever binnen 2 weken
  schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te maken.
 2. Annuleringsvoorwaarden
  De opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor coaching, training of
  workshop te annuleren, zonder opgaaf van reden. Bij annulering van een coachtraject,
  training of workshop en aanverwante werkzaamheden binnen 5 dagen voor de aanvang
  ervan, is de opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag te betalen.
  De opdrachtnemer heeft het recht een client te weigeren en coaching, training of workshops
  te annuleren zonder opgaaf van redenen. De opdrachtnemer bevestigt de annulering cq.
  weigering per e-mail en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever
  betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verdere
  verplichtingen of aanspraken over en weer.
 3. Het verzetten van afspraken
  Tijdig verzetten van afspraken is mogelijk, dit kan telefonisch of per e-mail. Wanneer de
  opdrachtgever binnen 24 uur tot de gemaakte afspraak deze annuleert of vraagt deze te
  verzetten, worden gemaakte kosten in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd. De
  opdrachtgever is verplicht deze te betalen. Afspraken die voor deze tijd worden verzet of
  geannuleerd worden niet in rekening gebracht.
  Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor
  het gesprek in rekening gebracht en is de opdrachtgever verplicht om te betalen.
  De opdrachtnemer heeft het recht afspraken te verzetten of te annuleren, wanneer zij niet
  naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.
 4. Aansprakelijkheid
  De aansprakelijkheid voor schade voor de opdrachtnemer is beperkt tot de extra kosten die
  de opdrachtgever moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken.
  De opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor vertraging in de uitvoering van de
  overeengekomen diensten. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is uitgesloten.
  De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de
  opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding
  van of tijdens een coachtraject, training of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle
  tijden zelf verantwoordelijk voor alle gemaakte keuzes.
 5. Klachtenprocedure
  Mocht de opdrachtgever of deelnemer een klacht indienen, dan krijgt hij of zij zo spoedig
  mogelijk een reactie hierop. Opdrachtnemer doet uiteraard alle moeite om samen met
  opdrachtgever het probleem op te lossen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan wordt er
  een onafhankelijke derde ingeschakeld. De derde partij kan een gezamenlijk te kiezen
  mediator zijn. De uitspraak van de derde partij is dan bindend. Klachten worden
  geregistreerd en drie jaar bewaard. Bij geschillen dient dat op alle overeenkomsten en
  rechtshandelingen tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer het Nederlands recht van
  toepassing is.